REGULAMIN

RAJDU NA ORIENTACJĘ „MAZURSKIE TROPY”

10 CZERWCA 2023

 

 1.  CELE RAJDU

Rajd „Mazurskie Tropy” (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu są:

·        sprawdzenie własnych możliwości psychicznych i fizycznych,

·        popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,

·        pokazanie walorów krajoznawczych Mazur,

·        wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze,

·        potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

 

2. ORGANIZATOR

ENYO Group s.c. zwani dalej łącznie Organizatorem.

Strona internetowa Rajdu: www.mazurskie.tropy.net

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Kierownictwo Rajdu:           Anna Kwitowska, Krzysztof Mierzwicki

Sędzia główny:              Krzysztof Mierzwicki

Budowniczy trasy rowerowej:    Piotr Buciak

Budowniczy trasy pieszej:       Piotr Kwitowski

 

4.  TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 9-11 czerwca 2023 r.

Baza Rajdu: Zespół Szkolon-Przedszkolny, ul. Szkolna 8, Gietrzwałd

 

5.   KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU

W ramach Rajdu zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

– TR 130 trasa rowerowa o długości około 130 km, limit czasu 12 h,

– TR 50 trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 7 h,

– TP 50 trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 13 h,

– TP 25 trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 9 h.

– TPR trasa piesza rekreacyjna o długości około 13 – 15 km, limit czasu 8 h

Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

 

6.  KLASYFIKACJA W PUCHARZE POLSKI

1)     Trasa piesza (TP 50) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji  Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km.


2)     Trasa rowerowa (TR 130) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji  Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.


7.  KLASYFIKACJA W PUCHARZE „Elite League HYBRYD16”

1)     Trasa piesza (TP 25) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji Elite League HYBRYD16 na dystansie 25 km.


2)     Trasa rowerowa (TR 50) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji Elite League16 na dystansie 50 km.

Szczegółowy regulamin „Elite League HYBRYD16” (https://eliteleague.run/)

8.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1) Zadaniem uczestniczących w Rajdzie będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

2) PK oznaczone będą biało – czerwonymi lampionami.

3) Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

4) Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.

5) W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej „BPK”, zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie miejsca, w którym w ocenie zawodnika powinien znajdować się lampion oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.

6) Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.

7) Komunikat techniczny na temat szczegółów rywalizacji w ramach Rajdu będzie opublikowany na stronie www.mazurskie.tropy.net do dnia 5 czerwca 2023 r.

 

9. ZASADY KLASYFIKACJI

1) Na wszystkich trasach, oprócz trasy rekreacyjnej, prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. 

2) W celu sklasyfikowania w Rajdzie należy na wybranej przez siebie trasie prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

3) O kolejności w klasyfikacji Rajdu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK – czas pokonania trasy.

4) Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK, przy czym w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

5) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego PK, będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

 

 10. WYPOSAŻENIE ZALECANE

1) Uczestnik tras pieszych powinien posiadać telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, kompas, długopis, zegarek oraz odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

2) Uczestnik tras rowerowych powinien posiadać telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, sprawny rower (wyposażony w oświetlenie na przód i tył), sztywny kask, podstawowy zestaw naprawczy (zapasowa dętka lub łatki, pompkę), mapnik rowerowy, kompas, długopis, zegarek oraz odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

 

11. MAPY

Rajd odbędzie się na mapach dostarczonych przez Organizatora w skali 1:50.000. Zabrania się używania innych map niż te dostarczone przez Organizatora (w tym w szczególności map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej). Uczestnik, który będzie używał niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

 

12.  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1) Uczestnikiem może być osoba, która:

a) wypełni formularz dostępny na stronie  http://www.mazurskie.tropy.net lub w sekretariacie Rajdu

b) podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,

c) dokona opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu.

2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.

3) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.

4) Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 roku życia.

5) Zgłoszenia na Rajd do dnia 7.06.2023 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Rajdu. Po tym terminie można się zgłosić na starcie Rajdu tylko po uzgodnieniu z organizatorem. W takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń.

 13. OPŁATA STARTOWA

1) Opłata za udział jednej osoby wynosi:

a) trasa piesza TP25 oraz trasa rowerowa TR50

– wpłata do 15.04.2023 r. (włącznie) – 80 zł;

– wpłata po 15.04.2023 r.  – 110 zł;


b) trasa piesza TP50 oraz trasa rowerowa TR130

– wpłata do 15.04.2023 r. (włącznie) – 90 zł;

– wpłata po 15.04.2023 r.  – 120 zł;


b) trasa rekreacyjna TPR

– wpłata do 15.04.2023 r. (włącznie) – 50 zł;

– po 15.04.2023 r. – 60 zł;


2) Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:

Advise Krzysztof Mierzwicki

56109016940000000147083067

W tytule przelewu proszę wpisać typ trasy oraz imię(-ona) i nazwisko(-a) zawodników np.: „TP50 Jan Kowalski”.

3) W przypadku wpłaty wpisowego po 7 czerwca 2023 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu.

4) Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.

5) Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres mazurskie@tropy.net do dnia 20 maja 2023 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

6) Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

8) Jest możliwość zamówienia koszulki rajdowej (technicznej) w cenie 70 zł. Koszulki zostaną zamówione tylko dla osób, które za nie zapłacą do dnia 24 maja (data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora) lub prześlą nam informację o wykonaniu przelewu. Po tym terminie, dodatkowe zamówienia koszulek nie zostaną przyjęte. 14.  PROGRAM RAJDU

Piątek 9 czerwca 2023 r.

·        od 17.00 – przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu

·        do 00:00 – praca sekretariatu

Sobota 10 czerwca 2023 r.

o   00.00 – 6.00 – cisza nocna 

o   od 6.30 – praca sekretariatu rajdu

o   7.40 – odprawa techniczna trasy pieszej TP 50

o   8.00 – start trasy pieszej TP 50

o   8.10 – odprawa techniczna trasy rowerowej TR 130

o   8.30 – start trasy rowerowej TR 130

o   10.10 – odprawa trasy rowerowej TR 50

o   10.30 – start trasy rowerowej TR 50

o   10.40 – odprawa trasy pieszej TP 25

o   11.00 – start trasy pieszej TP 25

o   11.10 – odprawa trasy pieszej rekreacyjnej TPR

o   11.30 – start trasy pieszej rekreacyjnej TPR

o   16.30limit trasy pieszej rekreacyjnej TPR

o   17.30 – limit trasy rowerowej TR 50

o   20.00 – limit trasy pieszej TP 25

o   20.30 – limit trasy rowerowej TR 130

o   21.00 – limit trasy pieszej TP 50

o   Ok. 22.00 – zakończenie imprezy. 

Niedziela 11 czerwca 2023 r.

Opuszczenie bazy Rajdu do godz. 10.00

 

 15. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

1) dwa noclegi w bazie Rajdu (nocleg na podłodze),

2) kartę startową oraz numer startowy,

3) mapę z zaznaczonymi PK,

4) dostęp do pryszniców i toalet w bazie Rajdu,

5) bufet na wybranych trasach,

6) ciepły posiłek dwudaniowy po zakończeniu Rajdu,

7) wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata w bazie rajdu

8) nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach na trasach TP25 i TP50 oraz TR50 i TR130

9) Małe upominki dla najmłodszych uczestników (<10 lat),

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, znaczącej zmiany jego tras lub zasad przebiegu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych (np. silne wiatry), znaczącego zagrożenia pożarowego bądź w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie „siły wyższej” (np. sytuacji pandemii COVID-19).

4) Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

5) Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasie TR).

6) Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez Organizatora PK.

7) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:

a) poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu,

b) telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).

9) Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

10) Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

11) Na Rajdzie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń PK oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na PK jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.

12) Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości). Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu do godziny 22.00 w dniu 10 czerwca 2023 r. Protesty zostaną rozpatrzone do godziny 23.00, po czym zostaną ogłoszone wstępne wyniki Rajdu.

13) Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Rajdu.

14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.

15) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną.

16) 16) Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu, a także na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnicy Zawodów zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).

17) Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

18) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika

Załącznik 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ENYO GROUP s.c. (NIP: 526-25-44-258, REGON: 369826949). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem mazurskie@tropy.net

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 a.  świadczenia usług drogą elektroniczną:

·        wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach Mazurskie Tropy,

 b.  wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach Mazurskie Tropy:

·        Twojego uczestnictwa w zawodach Mazurskie Tropy (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.),

·        publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,

·        przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) dotyczących udziału w zawodach Mazurskie Tropy,

·        obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz,

·        kontaktu z Tobą, 

  c.  wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze zawodów Mazurskie Tropy w celach podatkowych i rachunkowych

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w zawodach Mazurskie Tropy.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zawodach Mazurskie Tropy.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczących działalności archiwalnej albo do momentu wycofania zgody. 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej zawodów Mazurskie Tropy.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.